Ο σκοπός μας

Σκοποί της Εταιρείας είναι: η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου.

Η διαφύλαξη και η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Η μορφωτική - πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδος της Χίου και των απανταχού Χιωτών.

Η ανάληψη και η στήριξη συλλογικής δραστηριότητας για τη βελτίωση των συνθηκών σε τομείς κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος - οικολογίας, συνθηκών εργασίας και προβλημάτων νεότητας.

Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των απανταχού Χιωτών.

Η αρωγή των εξ αυτών απόρων και η τέλεση κοινωφελούς έργου στη Χίου.

Pin It