Τα μέσα μας

Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά η Εταιρεία μπορεί:

Να συγκεντρώνει οικονομικούς πόρους για την τέλεση φιλανθρωπικού και κοινωφελούς έργου καθώς και για την παροχή υποτροφιών και άλλων οικονομικών βοηθημάτων, είτε σε χρηματικούς πόρους είτε σε είδος.

Να απασχολεί προσωπικό, εξειδικευμένο και μη, κατά αποκοπή ή σε μόνιμη βάση.

Να διοργανώνει και να διενεργεί διαλέξεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. πολιτιστικού, αθλητικού, εμπορικού, πολιτικού, οικονομικού και νομικού περιεχομένου.

Να οργανώνει συλλογικές δράσεις.

Να εκδίδει εφημερίδα, περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και κάθε είδους οπτικοακουστικό υλικό.

Να εκπονεί και να αναθέτει μελέτες και να προωθεί συνεργασίες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο με συλλογικούς φορείς, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Να δημιουργεί δίκτυα με ομοειδείς ή συναφείς εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και να επιδιώκει συνεργασία με αυτά.

Να παρεμβαίνει ενώπιον κάθε αρχής ή φορέα καθώς και με ανακοινώσεις της στα Μέσα Ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τους σκοπούς της.

Να συμμετάσχει σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας, σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Ενώσεις ή Φορείς.

Pin It