Οι πόροι μας

Η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από:

Τακτικές και έκτακτες εισφορές των εταίρων και των μελών της Εταιρείας, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ..

Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.

Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων.

Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της.

Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Το κεφάλαιο που εισέφεραν οι εταίροι κατά την ίδρυση της εταιρείας.

Pin It