Αναγνωρίζεται και θεσμοθετείται η δράση της Χιακής Αρωγής

Αναγνωρίζεται και θεσμοθετείται η δράση της Χιακής Αρωγής

Στόχος μας το καλό της Χίου, τονίζει η πρόεδρος της Αλίκη Παναγιωτοπούλου Φράγκου. Από το xiakoslaos.gr

Δύο υπο­τρο­φί­ες με οι­κο­νο­μι­κή χο­ρη­γία 1500 ευρώ η κάθε μία, μια εύ­φη­μο μνεία και δύο βρα­βεύ­σεις  απέ­νει­με ο Σύλ­λο­γος της Χια­κής Αρω­γής στο τρίτο τσάι γυ­ναι­κών το οποίο πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Σαβ­βά­το στο ξε­νο­δο­χείο Χαν­δρής.

Με υπο­τρο­φί­ες βρα­βεύ­τη­καν ο Άγ­γε­λος Γαρ­ρής και ο Μι­χά­λης Φω­τει­νός. Η εύ­φη­μος μνεία απο­νε­μή­θη­κε στην  Δή­μη­τρα Με­λι­τζά­νη και τα βρα­βεία επι­δό­θη­καν  στη Δρ. Χρι­στί­να Γιαν­νό­πα­πα και στη Λι­με­νάρ­χη Χίου Ει­ρή­νη Αρ­γύ­ρη.

Θε­σμός

Στην κα­τά­με­στη από κόσμο αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων του ξε­νο­δο­χεί­ου η  Πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου κα. Αλίκη Πα­να­γιω­το­πού­λου Φρά­γκου ευ­χα­ρί­στη­σε τους πα­ρό­ντες και τό­νι­σε ότι οι δρά­σεις του συλ­λό­γου έχουν αγκα­λια­στεί από τον κόσμο και η εκ­δή­λω­ση γί­νε­ται θε­σμός.

Ιδιω­τι­κοί πόροι

Ξε­κί­νη­σε τον χαι­ρε­τι­σμό της κά­νο­ντας ένα μικρό απο­λο­γι­σμό του έργου της Χια­κής Αρω­γής, η οποία είναι μια Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία, η οποία για να επι­τε­λέ­σει το έργο της στη­ρί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά σε ιδιω­τι­κούς πό­ρους.

«Στό­χος μας είναι η ανά­πτυ­ξη κοι­νω­φε­λών και φι­λαν­θρω­πι­κών δρά­σε­ων για την ανά­πτυ­ξη και το ευ­ρύ­τε­ρο καλό του τόπου μας», τό­νι­σε στην ομι­λία της.

Στον μικρό απο­λο­γι­σμό του  έργου το οποίο πα­ρά­γει, πλη­ρο­φό­ρη­σε το ακρο­α­τή­ριο ότι στο χρόνο που πέ­ρα­σε ο σύλ­λο­γος διεύ­ρυ­νε  τις δρα­στη­ριό­τη­τες του σε ένα ευρύ φάσμα δρά­σε­ων. «Στη­ρί­ξα­με σω­μα­τεία, με πρώτη την ομάδα του ΒΑΟΛ, τη Χιώ­τι­κη απο­στο­λή στο 3ο Πα­νελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα χορού και το πο­δο­σφαι­ρι­κό σω­μα­τείο Κυ­βέ­λη-Λέ­ων Βρο­ντά­δου.

Ενι­σχύ­σα­με την πο­λι­τι­στι­κή μας πα­ρά­δο­ση με χο­ρη­γί­ες στο Πρω­το­χρο­νιά­τι­κο κα­ρα­βά­κι των ομά­δων των συ­νοι­κιών του Κά­στρου και της Λέ­τσαι­νας. Ήμα­σταν με­τα­ξύ των χο­ρη­γών της κα­τα­σκή­νω­σης της Ιερής Μη­τρό­πο­λης Χίου στα Σκλα­βιά, με προ­σφο­ρά γευ­μά­των στα παι­διά. Στη­ρί­ξα­με οι­κο­νο­μι­κά στα πρώτα του βή­μα­τα το Θε­ρι­νό Φε­στι­βάλ πα­ρα­μυ­θιού στο Πι­τυός,  ενώ βοη­θή­σα­με και το σύλ­λο­γο Χίων Θεσ­σα­λο­νί­κης « Η Αγία Μαρ­κέλ­λα».

Κοι­νω­νι­κή προ­σφο­ρά

Πέρα από τη στή­ρι­ξη σε φο­ρείς και συλ­λό­γους προ­σπα­θού­με να εί­μα­στε δίπλα σε συ­μπο­λί­τες μας που έχουν ανά­γκη, πρό­σθε­σε.

«Έτσι ενι­σχύ­σα­με οι­κο­νο­μι­κά  την οι­κο­γέ­νεια συ­μπο­λί­τη μας που βρήκε τρα­γι­κό θά­να­το σε ώρα ερ­γα­σί­ας και προ­σφέ­ρα­με τις προ­βλε­πό­με­νες στο­λές για άπορο σπου­δα­στή της Σχο­λής ΑΕΝ  Πλοιάρ­χων Οι­νουσ­σών», πρό­σθε­σε.

Η Χιακή αρωγή ξε­κί­νη­σε φέτος μια νέα δράση, τη χο­ρή­γη­ση υπο­τρο­φιών σε μα­θη­τές  της Χίου οι οποί­οι ει­σή­χθη­καν  στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση  το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2018-19, με τη φι­λο­δο­ξία να με­τα­τρέ­ψουν αυτή τη νέα δράση σε θεσμό για το νησί και στή­ρι­ξη για τη νε­ο­λαία μας.

«Οι υπο­ψη­φιό­τη­τες για τις υπο­τρο­φί­ες ξε­πέ­ρα­σαν κάθε προσ­δο­κία μας Και ο αριθ­μός, αλλά και η ποιό­τη­τα των αι­τή­σε­ων ήταν εξαι­ρε­τι­κά, κά­νο­ντας δύ­σκο­λο το έργο της επι­τρο­πής», τό­νι­σε.

Μετά από ιδιαί­τε­ρη προ­σπά­θεια και αφού αξιο­λό­γη­σαν  ακα­δη­μαϊ­κά προ­σό­ντα και επι­δό­σεις αλλά και με την εφαρ­μο­γή κοι­νω­νι­κών κρι­τη­ρί­ων κα­τά­λη­ξαν και απέ­νε­μαν τις υπο­τρο­φί­ες στους  Άγγ. Γαρρή και  Μιχ. Φω­τει­νό και την εύ­φη­μο μνεία  στη Δήμ. Με­λι­τζά­νη.

Την απο­νο­μή των υπο­τρο­φιών έκανε η κα Μαρία Δου­ρί­δα Μη­τα­ρά­κη.

Τις απο­νο­μές των βρα­βεί­ων στις κκ. Δρ. Χρι­στί­να Γιαν­νό­πα­πα και Ει­ρή­νη Αρ­γύ­ρη έκα­ναν οι κκ. Βουρ­νού και Κάρ­μαν­τζη.

Γαρ­ρής Άγ­γε­λος

Είναι από­φοι­τος του 3ου Γε­νι­κού Λυ­κεί­ου Χίου με βαθμό απο­λυ­τη­ρί­ου 20, ει­σή­χθη φέτος στο τμήμα αγ­γλι­κής γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας της Φι­λο­σο­φι­κής σχο­λής  του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Είναι μέλος πε­ντα­με­λούς οι­κο­γέ­νειας.

Φω­τει­νός Νι­κό­λα­ος

Είναι από­φοι­τος του 1ου ΕΠΑΛ Βρο­ντά­δου με βαθμό απο­λυ­τη­ρί­ου 19,50 Από φέτος είναι σπου­δα­στής της ΑΕΝ Πλοιάρ­χων Οι­νουσ­σών . Είναι μέλος τε­τρα­με­λούς οι­κο­γέ­νειας.

Δή­μη­τρα Με­λι­τζά­νη

Απο­φοί­τη­σε φέτος από το ΕΠΑΛ Καρ­δα­μύ­λων και είναι φοι­τή­τρια του τμή­μα­τος Ναυ­τι­λί­ας και Επι­χει­ρη­μα­τι­κών Υπη­ρε­σιών της σχο­λής Επι­στη­μών της Διοί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αι­γαί­ου.

Δ. Μυω­τέ­ρης

Pin It